POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem www.2increatives.com („Serwis”). 

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. INNE POJĘCIA 
  1. 2increatives – 2increatives sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-087), Al. Niepodległości 223/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740515, REGON: 380754960, NIP:5252756510, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł;
  2. Newsletter – jedna z Usług świadczonych drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi przez 2increatives informacji o specjalnych świadczeniach 2increatives i wiadomości o nowościach w Serwisie lub dotyczących 2increatives, w formie biuletynu elektronicznego przesłanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika;
  3. Usługi – usługi świadczone przez 2increatives drogą elektroniczną, w szczególności poprzez dostarczanie funkcjonalności Serwisu.
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest 2increatives.
  2. Kontakt do 2increatives możesz znaleźć w zakładce KONTAKT albo pisząc na adres e-mail 2increatives: office@2increatives.com.
 1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
  1. 2increatives nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
  2. 2increatvies nie będzie dokonywać profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o Twoje dane osobowe
  3. Zakres, cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników przedstawione są w tabeli znajdującej się poniżej.
Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania danych
zapewnienie dostępu do serwisu adres IP art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy czas odpowiedni dla wykazania prawidłowego wykonania Usług (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń)
wysyłka Newslettera adres e-mail
kontakt mailowy z osobami, których dane dotyczą, odpowiedzi na wiadomości e-mail adres e-mail, inne dane podane dobrowolnie w treści formularza lub wiadomości e-mail art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes 2increatives jako administratora polegający na prowadzeniu korespondencji i rozmów z osobami, które skontaktowały się z 2increatives okres 1 roku od dnia zakończenia korespondencji;

do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

ochrona przed roszczeniami, kierowanie roszczeń adres e-mail, imię, nazwisko, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na ochronie przed roszczeniami oraz kierowanie roszczeń do czasu utraty przydatności danych związanej z przedawnieniem roszczeń (upływ terminu przedawnienia roszczeń wynika zwykle 2 lata)
prowadzenie kanałów social media na platformach Facebook, Instagram LinkedIn identyfikator platformy social media, nazwa użytkownika, inne dane osobowe użytkownika podane w ramach jego profilu, np. imię i nazwisko art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes 2increatives jako administratora polegający na kontakcie i wyświetlaniu treści z osobami, które weszły w interakcję z kontami 2increatives w poszczególnych kanałach social media. do czasu utraty przydatności danych (likwidacji konta 2increatives w ramach danej platformy);

wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

zaprzestania wszelkich interakcji pomiędzy osobą, której dane dotyczą a 2increatives na danej platformie

 1. ODBIORCY DANYCH
  1. 2increatives może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu utrzymywania funkcjonalności Serwisu i świadczenia Usług. Wówczas odbiorcami Twoich danych, mogą być: dostawca hostingu dla Serwisu i skrzynki mailowej, firma wspierająca technicznie wykonanie Usług (firma programistyczna), kancelaria prawna.
  2. Dane osobowe zgromadzone przez 2increatives mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  3. Każdy podmiot, któremu 2increatives powierza do przetwarzania Twoje dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać Twoje dane osobowe, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody 2increatives. 
  4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Ciebie zgodą.
 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH
  1. Przysługuje Ci prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na Twój temat zarówno z systemu należącego do 2increatives, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował 2increatives, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez 2increatives na Twój temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od 2increatives dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia 2increatives zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na 2increatives do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. INNE DANE
  1. Serwis może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa Twojej stacji– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio przez Ciebie odwiedzanej, jeżeli wszedłeś przez linka, informacje o Twojej przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Ciebie.
 1. BEZPIECZEŃSTWO
  1. 2increatives stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych Twoich danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury 2increatives z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  2. 2increatives wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
  3. Jednocześnie 2increatives wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do Twojego systemu teleinformatycznego i urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących Twoją identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, 2increatives rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 2. COOKIES
  1. W celu prawidłowego działania Serwisu, 2increatives korzysta z technologii plików Cookies. Cookies to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji Twojej przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na Twoim urządzeniu, aż do ich skasowania. 
  3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. 
  4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  5. Pliki generowane bezpośrednio przez 2increatives nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z 2increatives) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. 
  6. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. 
  7. Przede wszystkim możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
  8. Możesz też samodzielnie usunąć zapisane na swoim urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  9. 2increatives wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Ciebie w Serwisie i utrzymywania Twojej sesji; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo Twojego zachowania; analizy i badania oglądalności, liczby kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czasu spędzonego na stronie, liczby i częstotliwości odwiedzjących Serwis.
  10. 8.10.2increatives wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności Serwisu oraz wyświetlania spersonalizowanych przekazów marketingowych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics oraz Meta Pixel.   
  11. 8.11.Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.01.2024 r.